Rasestandard

Rasestandard:

Helhetsintrykk:
Chinese Crested er en liten, aktiv og elegant hund, middels til fint bygget. Den har glatt pelsløs kropp med pels bare på potene, hodet og halen.
Hos varianten powder puff er kroppen dekket med myk, lett og luftig pels. Det er to forskjellige typer innen rasen: En smekker og spebygget med fin benstamme, og en noe tettere bygget med tyngre kropp og noe kraftigere benstamme.
Temperament:
Kinesisk nakenhund er glad og vennlig, aldri arrig eller lunefull.
Hode:
Skallen skal være lett rundet og langstrakt. Kinnene skal være glatte, tørre og renmeislete, avsmalende mot snutepartiet. Stoppen skal være markert men ikke overdrevet. Hodet skal være glatt uten overdrevne rynker. Lengden fra nakkeknøl til stopp skal være lik lengden fra stopp til snutespiss. Snutepartiet skal være lett avsmalnende uten å virke spisst, det skal være tørt og uten hengelepper. Karakteristisk er den noe fremskutte nesebrusken som er smal i forhold til snuten. Pigmentet på nesebrusken kan være av hvilken som helst farge. Hodet skal gi et elegant inntrykk, og utrykket skal være våkent. Leppene skal være tynne og stramme. Ideelt sett begynner pelskammen (cresten) ved stoppen og avtar nedover halsen. Den kan ha en hvilken som helst lengde, men en lang og flagrende pelskam er å foretrekke, men er sparsom og tynn pelskam er også akseptabelt.
Øyne:
Øynene skal være så mørke at de virker sorte. Lite eller intet hvitt, får synes i øynene. De skal være av middels størrelse og plassert godt fra hverandre.
Ører:
Ørene skal være lavt ansatt. Øverste del av ørefestet skal være på linje med ytre øyekrok. Ørene skal være store og oppadstående, med eller uten pelsfrynser. Hos powder puffs er hengeører tillatt.
Bitt:
Sterke kjever med perfekt saksebitt, hvor fortennene er plassert på rett linje.
Hals:
Halsen skal være tørr og fri for løst halsskinn. Den skal være lang, elegant og velplassert på sterke skuldre. Under bevegelse bæres halsen høyt og noe buet.
Forlemmer:
Skuldrene skal være velutviklede, smale og vel tilbakelagt. Forbenene skal være lange og smekre, og plassert godt under kroppen. Albuene skal være godt tilliggende. Mellomhånden er tynn, men sterk og nesten loddrett. Potene skal ikke være verken innad eller utad vridde.
Kropp:
Kroppen skal være rektangulær og smidig. Brystkassen skal være bred og dyp, men ikke tønneformet. Brystbenet skal ikke være overdrevent fremtredende. Brystkassen går ned til albuene, og den smalner av mot en pent opptrukket buklinje. Lenden skal være stram og kraftig. Ryggen skal være rett.
Baklemmer:
Bakparten skal være godt avrundet og muskuløs. Bakbena er lange, med faste velutviklede kneledd, og går over i lavt ansatte haser. Vinklingen i bakparten skal være så god at den bidrar til en rett rygg. Bakparten skal ha god bredde.
Poter:
Harepoter, som skal være svært lange og smale, men en unik forlenging av tåbenen, spesielt i forpotene, som kan virke som om de har ett ekstra ledd, noe de ikke har. Neglene kan ha en hvilken som helst farge, og skal være av middels lengde. Sokkene skal ideelt begrense seg til tærne, og må ikke gå over mellomhånd eller fot. Potene skal ikke være verken innad- eller utadvridde.
Hale:
Halen skal være høyt ansatt, og bæres enten oppad eller rett ut når hunden er i bevegelse. Den skal være lang og avsmalnende, ganske rett, og ikke opprullet eller ringlet til noen av sidene. Halen kan henge naturlig når hunden står. Pelsen på halen skal være lang og flagrende, og begrenset til 2/3 av den ytterste delen. Sparsomt med pels på halen er akseptabelt.
Bevegelser:
Sunne bevegelser som skal være flytende og elegante med god skrittlengde og kraftige fraspark.
Pels:
Det skal ikke forekomme store flekker av tykk pels på noen steder av kroppen. Huden skal være tynn, glatt og varm å berøre. Hos varianten powder puff består pelsen av underull og myk, lett og luftig pels av god lengde, som gir inntrykk av å stå som ett slør rundt hunden.
Farger:
Enhver farge eller kombinasjon av farger, er tillatt.
Størrelse:
Ideell skulderhøyde for hannhunder er 28 – 33 cm. For tisper 23 – 30 cm. Vekten kan variere betraktelig, men bør ikke overstige 5,5 kg.
Ref:
http://www.canis.no/

Breed Standard:

General appearance:
Chinese Crested dog is a small, active and graceful dog, medium to fine building. It has smooth hairless body with fur only on feet, head and tail.
In variant powderpuff body is covered with soft, light and fluffy fur. There are two different types within the breed: A slender with fine bone structure, and a somewhat denser built with heavier body and a slightly stronger bone.
Temperament:
Chinese hairless dog is happy and friendly, never irritable or moody.
Head:
The skull should be slightly rounded and elongated. Cheeks should be smooth, dry and tapered at the muzzle. The stop should be pronounced but not exaggerated. The head should be smooth without excessive wrinkling. Length from occiput to stop should be equal to the length from stop to tip of nose. The muzzle should be easily tapered without being pointed, it should be dry and free from pendulous. Characteristic is the somewhat protruding nose which is narrow in relation to the muzzle. The pigment on the nose can be of any color. The head should give an elegant impression and expression should be watchful. Lips thin and tight. Ideally, start fur comb (crest) at the stop slowing down the neck. It may have any length.
Eyes:
The eyes should be as dark as to appear black. Little or no white will appear in the eyes. They should be of medium size and set well apart.
Ears:
The ears should be set on low. The upper part of the ear hooks should be in line with the outer corner of eye. The ears should be large, upright, with or without fringe. Except: In powder puffs hanging ears are allowed.
Bits:
Strong jaws with perfect scissors, where the incisors are located on a straight line.
Neck:
The neck should be dry and free of loose neck skin. It is long, sleek and placed on strong shoulders. In action carried high neckline and slightly curved.
Body:
Shoulders should be well developed, narrow and well laid back. Front legs should be long and slender, and placed well under the body. Elbows should be well adjacent. Between the hand is thin but strong and almost vertical. The paws should not be either inwardly or outwardly twisted.
The body should be rectangular and smooth. The chest should be broad and deep, but not barrel-shaped. Breast bone should not be overly prominent. The chest goes down to the elbows, and tapers towards a neatly whippety. Loin should be tight and powerful. The back should be straight.
Hindquarters should be well rounded and muscular. The hind legs are long, with well-developed fixed knee joints , and goes into hock . Angulation in hindquarters should be so good that it contributes to a straight back . Hindquarters should have good width.
Feet:
Hare paws , which will be very long and narrow , but a unique extension, especially in forefeet , which may seem like they have an extra part , which they have not. The nails may be any color, and should be of medium length. The socks should ideally be limited to the toes , and do not go over the hand or foot . The paws should not be either inward or outward twisted .
Tail:
The tail should be set high and carried either upward or straight out when the dog is in motion. It should be long and tapering , fairly straight , not curled or curled to either side . The tail may hang naturally when the dog is standing . The hair on the tail should be long and flowing , and limited to 2/3 of the outer part . Sparingly with fur on the tail is acceptable.
Movements :
Healthy movements should be fluid and elegant with good stride and powerful propulsion.
Coat :
There shall be no large patches of thick fur in some places of the body. The skin should be thin , smooth and warm to the touch . In variant powderpuff coat consists of an undercoat and soft, light and fluffy coat of good length , which gives the impression of standing as one veil around the dog .
Colors:
Any color or combination of colors is allowed.
Size :
Ideal shoulder height for males is 28-33 cm . For females 23 to 30 cm . The weight can vary considerably, but should not exceed 5.5 kg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: